1. Warunki reklamacji

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient/Gość będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sklepu), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Klienta/Gościa lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełnić stosowny formularz oświadczenia (podany poniżej w pkt. 2.) i wysłać je ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na adres [email protected], lub pocztą na adres sklepu: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia, na adres sklepu: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu wskazany powyżej.
 4. Zwracane towary powinny być kompletne, w stanie niezmienionym, ponad ten będący wynikiem korzystania z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi/Gościowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta/Gościa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Gościa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Klienta/Gościa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny poniżej oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, należy pobrać poniższy dokument odstąpienia od umowy, wypełnić i odesłać na adres firmy.
Dokument odstąpienia od umowy sprzedaży

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedającego i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi/Gościowi rzeczy bez wad
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi/Gościowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.
 3. Klient/Gość ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Gościa wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Jeżeli Klientem/Gościem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta/Gościa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient/Gość nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 8. Reklamacje można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np.
  a. Pisemnie na adres: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, Ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra
  b. Drogą mailową na adres: [email protected]
 9. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta/Gościa o sposobie dalszego postępowania.
 10. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta/Gościa, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta/Gościa wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
 12. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, Wyszywane.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Wyszywane.pl.